تابع ووکامرسی wc_format_country_state_string تبدیل رشته کشور:ایالت به آرایه

تابع ووکامرسی wc_format_country_state_string تبدیل رشته کشور:ایالت به آرایه

تابع ووکامرسی wc_format_country_state_string – تبدیل نوع داده رشته ای کشور:ایالت به نوع داده آرایه ای

Syntax – سینتکس

(array) wc_format_country_state_string( (number) $country_string ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $country_string (number)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_country_state_string' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The country string. 
$country_string = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_country_state_string($country_string); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_format_country_state_string( $country_string ) { 
  if ( strstr( $country_string, ':' ) ) { 
    list( $country, $state ) = explode( ':', $country_string ); 
  } else { 
    $country = $country_string; 
    $state = ''; 
  } 
  return array( 
    'country' => $country, 
    'state' => $state, 
 ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us