تابع ووکامرسی wc_format_dimensions فرمت ابعاد محصول و نمایش آن

تابع ووکامرسی wc_format_dimensions فرمت ابعاد محصول و نمایش آن

تابع ووکامرسی wc_format_dimensions – فرمت و تبدیل ابعاد محصول و نمایش آن

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_dimensions( (array) $dimensions ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $dimensions (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_dimensions' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// Array of dimensions. 
$dimensions = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_dimensions($dimensions); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_dimensions( $dimensions ) { 
  $dimension_string = implode( ' x ', array_filter( array_map( 'wc_format_localized_decimal', $dimensions ) ) ); 
 
  if ( ! empty( $dimension_string ) ) { 
    $dimension_string .= ' ' . get_option( 'woocommerce_dimension_unit' ); 
  } else { 
    $dimension_string = __( 'N/A', woocommerce ); 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_format_dimensions', $dimension_string, $dimensions ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us