تابع ووکامرسی wc_format_list_of_items نمایش آیتم ها بر اساس کاما و and

تابع ووکامرسی wc_format_list_of_items نمایش آیتم ها بر اساس کاما و and

تابع ووکامرسی wc_format_list_of_items نمایش آیتم ها بر اساس کاما و and خروجی رشته ای داده خواهد شده

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_list_of_items( (array) $items ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $items (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_list_of_items' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
// The items. 
$items = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_list_of_items($items); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_format_list_of_items( $items ) { 
  $item_string = ''; 
 
  foreach ( $items as $key => $item ) { 
    $item_string .= $item; 
 
    if ( sizeof( $items ) === $key + 2 ) { 
      $item_string .= ' ' . __( 'and', woocommerce ) . ' '; 
    } elseif ( sizeof( $items ) !== $key + 1 ) { 
      $item_string .= ', '; 
    } 
  } 
 
  return $item_string; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us