تابع ووکامرسی wc_format_option_price_num_decimals فرمت قیمت به عدد دهدهی

تابع ووکامرسی wc_format_option_price_num_decimals فرمت قیمت به عدد دهدهی

تابع ووکامرسی wc_format_option_price_num_decimals – فرمت قیمت به عدد دهدهی – مناسب برای ذخیره سازی داده ها

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_option_price_num_decimals( (string) $value, (array) $option, (string) $raw_value ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $value (string)
 • 2- $option (array)
 • 3- $raw_value (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_option_price_num_decimals' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The value. 
$value = ''; 
 
// The option. 
$option = array(); 
 
// The raw value. 
$raw_value = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_option_price_num_decimals($value, $option, $raw_value); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_option_price_num_decimals( $value, $option, $raw_value ) { 
  return is_null( $raw_value ) ? 2 : absint( $raw_value ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us