تابع ووکامرسی wc_format_phone_number فرمت و استاندارد سازی شماره تلفن

تابع ووکامرسی wc_format_phone_number فرمت و استاندارد سازی شماره تلفن

تابع ووکامرسی wc_format_phone_number – فرمت و استاندارد سازی شماره تلفن تماس

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_phone_number( (mixed) $tel ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $tel (mixed)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_phone_number' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The tel. 
$tel = null; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_phone_number($tel); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_phone_number( $tel ) { 
    return str_replace( '.', '-', $tel ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us