تابع ووکامرسی wc_format_postcode فرمت کدپستی با توجه به کشور و طول کد

تابع ووکامرسی wc_format_postcode فرمت کدپستی با توجه به کشور و طول کد

تابع ووکامرسی wc_format_postcode – فرمت کدپستی با توجه به کشور و طول آن کدپستی

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_postcode( (string) $postcode, (number) $country ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $postcode (string)
 • 2- $country (number)

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

Formatted postcode.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_postcode' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The postcode. 
$postcode = ''; 
 
// The country. 
$country = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_postcode($postcode, $country); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_postcode( $postcode, $country ) { 
  $postcode = wc_normalize_postcode( $postcode ); 
 
  switch ( $country ) { 
    case 'CA' : 
    case 'GB' : 
      $postcode = trim( substr_replace( $postcode, ' ', -3, 0 ) ); 
      break; 
    case 'BR' : 
    case 'PL' : 
      $postcode = substr_replace( $postcode, '-', -3, 0 ); 
      break; 
    case 'JP' : 
      $postcode = substr_replace( $postcode, '-', 3, 0 ); 
      break; 
    case 'PT' : 
      $postcode = substr_replace( $postcode, '-', 4, 0 ); 
      break; 
    case 'US' : 
      $postcode = rtrim( substr_replace( $postcode, '-', 5, 0 ), '-' ); 
      break; 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_format_postcode', $postcode, $country ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us