تابع ووکامرسی wc_format_price_range فرمت محدوده قیمت برای نمایش

تابع ووکامرسی wc_format_price_range فرمت محدوده قیمت برای نمایش

تابع ووکامرسی wc_format_price_range – فرمت محدوده قیمت برای نمایش در فروشگاه

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_price_range( (string) $from, (string) $to ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $from (string)
 • 2- $to (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_price_range' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The from. 
$from = ''; 
 
// The to. 
$to = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_price_range($from, $to); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_price_range( $from, $to ) { 
  $price = sprintf( _x( '%1$s – %2$s', 'Price range: from-to', woocommerce ), is_numeric( $from ) ? wc_price( $from ) : $from, is_numeric( $to ) ? wc_price( $to ) : $to ); 
  return apply_filters( 'woocommerce_format_price_range', $price, $from, $to ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us