تابع ووکامرسی wc_format_stock_for_display فرمت تعداد موجودی محصول به حروف

تابع ووکامرسی wc_format_stock_for_display فرمت تعداد موجودی محصول به حروف

تابع ووکامرسی wc_format_stock_for_display – فرمت تعداد موجودی محصول به حروف

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_stock_for_display( (WC_Product) $product ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $product (WC_Product)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_stock_for_display' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// Product object for which the stock you need to format. 
$product = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_stock_for_display($product); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_stock_for_display( $product ) { 
  $display = __( 'In stock', woocommerce ); 
  $stock_amount = $product->get_stock_quantity(); 
 
  switch ( get_option( 'woocommerce_stock_format' ) ) { 
    case 'low_amount' : 
      if ( $stock_amount <= get_option( 'woocommerce_notify_low_stock_amount' ) ) { 
        $display = sprintf( __( 'Only %s left in stock', woocommerce ), wc_format_stock_quantity_for_display( $stock_amount, $product ) ); 
      } 
    break; 
    case '' : 
      $display = sprintf( __( '%s in stock', woocommerce ), wc_format_stock_quantity_for_display( $stock_amount, $product ) ); 
    break; 
  } 
 
  if ( $product->backorders_allowed() && $product->backorders_require_notification() ) { 
    $display .= ' ' . __( '(can be backordered)', woocommerce ); 
  } 
 
  return $display; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us