تابع ووکامرسی wc_get_account_downloads_columns دریافت ستون های دانلود من

تابع ووکامرسی wc_get_account_downloads_columns دریافت ستون های دانلود من

تابع ووکامرسی wc_get_account_downloads_columns – دریافت ستون های دانلود من

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_account_downloads_columns(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_account_downloads_columns' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-account-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_account_downloads_columns(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-account-functions.php

function wc_get_account_downloads_columns() { 
  $columns = apply_filters( 'woocommerce_account_downloads_columns', array( 
    'download-product' => __( 'Product', woocommerce ), 
    'download-remaining' => __( 'Downloads remaining', woocommerce ), 
    'download-expires' => __( 'Expires', woocommerce ), 
    'download-file' => __( 'File', woocommerce ), 
    'download-actions' => ' ', 
 ) ); 
 
  if ( ! has_filter( 'woocommerce_account_download_actions' ) ) { 
    unset( $columns['download-actions'] ); 
  } 
 
  return $columns; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us