تابع ووکامرسی wc_get_account_menu_items دریافت منوی حساب کاربری من

تابع ووکامرسی wc_get_account_menu_items دریافت منوی حساب کاربری من

تابع ووکامرسی wc_get_account_menu_items – دریافت بخش های منوی حساب کاربری من

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_account_menu_items(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_account_menu_items' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-account-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_account_menu_items(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-account-functions.php

function wc_get_account_menu_items() { 
  $endpoints = array( 
    'orders' => get_option( 'woocommerce_myaccount_orders_endpoint', 'orders' ), 
    'downloads' => get_option( 'woocommerce_myaccount_downloads_endpoint', 'downloads' ), 
    'edit-address' => get_option( 'woocommerce_myaccount_edit_address_endpoint', 'edit-address' ), 
    'payment-methods' => get_option( 'woocommerce_myaccount_payment_methods_endpoint', 'payment-methods' ), 
    'edit-account' => get_option( 'woocommerce_myaccount_edit_account_endpoint', 'edit-account' ), 
    'customer-logout' => get_option( 'woocommerce_logout_endpoint', 'customer-logout' ), 
 ); 
 
  $items = array( 
    'dashboard' => __( 'Dashboard', woocommerce ), 
    'orders' => __( 'Orders', woocommerce ), 
    'downloads' => __( 'Downloads', woocommerce ), 
    'edit-address' => __( 'Addresses', woocommerce ), 
    'payment-methods' => __( 'Payment methods', woocommerce ), 
    'edit-account' => __( 'Account details', woocommerce ), 
    'customer-logout' => __( 'Logout', woocommerce ), 
 ); 
 
  // Remove missing endpoints. 
  foreach ( $endpoints as $endpoint_id => $endpoint ) { 
    if ( empty( $endpoint ) ) { 
      unset( $items[ $endpoint_id ] ); 
    } 
  } 
 
  // Check if payment gateways support add new payment methods. 
  if ( isset( $items['payment-methods'] ) ) { 
    $support_payment_methods = false; 
    foreach ( WC()->payment_gateways->get_available_payment_gateways() as $gateway ) { 
      if ( $gateway->supports( 'add_payment_method' ) || $gateway->supports( 'tokenization' ) ) { 
        $support_payment_methods = true; 
        break; 
      } 
    } 
 
    if ( ! $support_payment_methods ) { 
      unset( $items['payment-methods'] ); 
    } 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_account_menu_items', $items ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us