تابع ووکامرسی wc_get_account_orders_columns دریافت ستون های سفارشات حساب من

تابع ووکامرسی wc_get_account_orders_columns دریافت ستون های سفارشات حساب من

تابع ووکامرسی wc_get_account_orders_columns – دریافت ستون های سفارشات حساب کاربری من

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_account_orders_columns(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_account_orders_columns' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-account-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_account_orders_columns(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-account-functions.php

function wc_get_account_orders_columns() { 
  $columns = apply_filters( 'woocommerce_account_orders_columns', array( 
    'order-number' => __( 'Order', woocommerce ), 
    'order-date' => __( 'Date', woocommerce ), 
    'order-status' => __( 'Status', woocommerce ), 
    'order-total' => __( 'Total', woocommerce ), 
    'order-actions' => __( 'Actions', woocommerce ), 
 ) ); 
 
  // Deprecated filter since 2.6.0. 
  return apply_filters( 'woocommerce_my_account_my_orders_columns', $columns ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us