تابع ووکامرسی wc_get_base_location دریافت موقعیت و منطقه فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_base_location دریافت موقعیت و منطقه فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_base_location – دریافت موقعیت و منطقه فروشگاه

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_base_location(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_base_location' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_base_location(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_base_location() { 
    $default = apply_filters( 'woocommerce_get_base_location', get_option( 'woocommerce_default_country' ) ); 
 
    return wc_format_country_state_string( $default ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us