تابع ووکامرسی wc_get_cart_url دریافت آدرس URL سبد خرید فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_cart_url دریافت آدرس URL سبد خرید فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_cart_url – دریافت آدرس URL سبد خرید فروشگاه به صورت کامل

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_cart_url(); 

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

Url to cart page

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_cart_url' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_cart_url(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_cart_url() { 
    return apply_filters( 'woocommerce_get_cart_url', wc_get_page_permalink( 'cart' ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us