تابع wc_get_chosen_shipping_method_ids دریافت آیدی روش حمل و نقل انتخاب شده

تابع wc_get_chosen_shipping_method_ids دریافت آیدی روش حمل و نقل انتخاب شده

تابع ووکامرسی wc_get_chosen_shipping_method_ids دریافت آیدی روش حمل و نقل انتخاب شده از طریق session های ووکامرس

Syntax – سینتکس

(string[]) wc_get_chosen_shipping_method_ids(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_chosen_shipping_method_ids' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_chosen_shipping_method_ids(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_get_chosen_shipping_method_ids() { 
  $method_ids = array(); 
  $chosen_methods = WC()->session->get( 'chosen_shipping_methods', array() ); 
  foreach ( $chosen_methods as $chosen_method ) { 
    $chosen_method = explode( ':', $chosen_method ); 
    $method_ids[] = current( $chosen_method ); 
  } 
  return $method_ids; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us