تابع ووکامرسی wc_get_coupon_code_by_id دریافت کد کوپن بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_get_coupon_code_by_id دریافت کد کوپن بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_get_coupon_code_by_id – دریافت کد کوپن تخفیف بر اساس آیدی

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_coupon_code_by_id( (int) $id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_coupon_code_by_id' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-coupon-functions.php'; 
} 
 
// Coupon ID. 
$id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_coupon_code_by_id($id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-coupon-functions.php

function wc_get_coupon_code_by_id( $id ) { 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'coupon' ); 
  return (string) $data_store->get_code_by_id( $id ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us