تابع ووکامرسی wc_get_customer_avatar_url دریافت لینک آواتار (پروفایل) مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_avatar_url دریافت لینک آواتار (پروفایل) مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_avatar_url – دریافت لینک آواتار (پروفایل) مشتری

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_customer_avatar_url( (string) $email ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $email (string)

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

the URL to the customer’s avatar.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_customer_avatar_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// the customer's email. 
$email = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_customer_avatar_url($email); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_get_customer_avatar_url( $email ) { 
  $avatar_html = get_avatar( $email ); 
 
  // Get the URL of the avatar from the provided HTML. 
  preg_match( '/src=["|\'](.+)[\&|"|\']/U', $avatar_html, $matches ); 
 
  if ( isset( $matches[1] ) && ! empty( $matches[1] ) ) { 
    return esc_url_raw( $matches[1] ); 
  } 
 
  return null; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us