تابع ووکامرسی wc_get_customer_last_order دریافت آخرین سفارشات مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_last_order دریافت آخرین سفارشات مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_last_order – دریافت اطلاعات آخرین سفارشات مشتری

Syntax – سینتکس

(WC_Order) wc_get_customer_last_order( (int) $customer_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $customer_id (int)

Returns – مقادیر بازگشتی (WC_Order)

Order object if successful or false.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_customer_last_order' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// The customer id. 
$customer_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_customer_last_order($customer_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_get_customer_last_order( $customer_id ) { 
  global $wpdb; 
 
  $customer_id = absint( $customer_id ); 
 
  $id = $wpdb->get_var( "SELECT id 
    FROM $wpdb->posts AS posts 
    LEFT JOIN {$wpdb->postmeta} AS meta on posts.ID = meta.post_id 
    WHERE meta.meta_key = '_customer_user' 
    AND  meta.meta_value = {$customer_id} 
    AND  posts.post_type = 'shop_order' 
    AND  posts.post_status IN ( '" . implode( "', '", array_keys( wc_get_order_statuses() ) ) . "' ) 
    ORDER BY posts.ID DESC 
  " ); 
 
  return wc_get_order( $id ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us