تابع wc_get_customer_saved_methods_list نمایش لیست روش پرداخت مشتری

تابع wc_get_customer_saved_methods_list نمایش لیست روش پرداخت مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_saved_methods_list – نمایش لیست روش پرداخت مشتری

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_customer_saved_methods_list( (int) $customer_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $customer_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_customer_saved_methods_list' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
  
// The customer id. 
$customer_id = -1; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_customer_saved_methods_list($customer_id); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_get_customer_saved_methods_list( $customer_id ) { 
    return apply_filters( 'woocommerce_saved_payment_methods_list', array(), $customer_id ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us