تابع ووکامرسی wc_get_dimension تبدیل اندازه ابعاد سانتی متر به واحد مورد نظر

تابع ووکامرسی wc_get_dimension تبدیل اندازه ابعاد سانتی متر به واحد مورد نظر

تابع ووکامرسی wc_get_dimension – تبدیل اندازه ابعاد سانتی متر به واحد مورد نظر

Syntax – سینتکس

(float) wc_get_dimension( (int|float) $dimension, (string) $to_unit, (string) $from_unit = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $dimension (int|float)
 • 2- $to_unit (string)
 • 3- $from_unit (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_dimension' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The dimension. 
$dimension = null; 
 
// 'in', 'm', 'cm', 'm' 
$to_unit = ''; 
 
// (optional) 'in', 'm', 'cm', 'm' 
$from_unit = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_dimension($dimension, $to_unit, $from_unit); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_get_dimension( $dimension, $to_unit, $from_unit = '' ) { 
  $to_unit = strtolower( $to_unit ); 
 
  if ( empty( $from_unit ) ) { 
    $from_unit = strtolower( get_option( 'woocommerce_dimension_unit' ) ); 
  } 
 
  // Unify all units to cm first. 
  if ( $from_unit !== $to_unit ) { 
    switch ( $from_unit ) { 
      case 'in' : 
        $dimension *= 2.54; 
        break; 
      case 'm' : 
        $dimension *= 100; 
        break; 
      case 'mm' : 
        $dimension *= 0.1; 
        break; 
      case 'yd' : 
        $dimension *= 91.44; 
        break; 
    } 
 
    // Output desired unit. 
    switch ( $to_unit ) { 
      case 'in' : 
        $dimension *= 0.3937; 
        break; 
      case 'm' : 
        $dimension *= 0.01; 
        break; 
      case 'mm' : 
        $dimension *= 10; 
        break; 
      case 'yd' : 
        $dimension *= 0.010936133; 
        break; 
    } 
  } 
 
  return ( $dimension < 0 ) ? 0 : $dimension; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us