تابع ووکامرسی wc_get_image_size دریافت اندازه تصویر بر اساس برچسب

تابع ووکامرسی wc_get_image_size دریافت اندازه تصویر بر اساس برچسب

تابع ووکامرسی wc_get_image_size – دریافت اندازه تصویر بر اساس برچسب

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_image_size( (mixed) $image_size ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $image_size (mixed)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_image_size' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The image size. 
$image_size = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_image_size($image_size); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_image_size( $image_size ) { 
  if ( is_array( $image_size ) ) { 
    $width = isset( $image_size[0] ) ? $image_size[0] : '300'; 
    $height = isset( $image_size[1] ) ? $image_size[1] : '300'; 
    $crop = isset( $image_size[2] ) ? $image_size[2] : 1; 
 
    $size = array( 
      'width' => $width, 
      'height' => $height, 
      'crop' => $crop, 
 ); 
 
    $image_size = $width . '_' . $height; 
 
  } elseif ( in_array( $image_size, array( 'shop_thumbnail', 'shop_catalog', 'shop_single' ) ) ) { 
    $size = get_option( $image_size . '_image_size', array() ); 
    $size['width'] = isset( $size['width'] ) ? $size['width'] : '300'; 
    $size['height'] = isset( $size['height'] ) ? $size['height'] : '300'; 
    $size['crop'] = isset( $size['crop'] ) ? $size['crop'] : 0; 
 
  } else { 
    $size = array( 
      'width' => '300', 
      'height' => '300', 
      'crop' => 1, 
 ); 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_get_image_size_' . $image_size, $size ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us