تابع ووکامرسی wc_get_logger دریافت لاگ های ذخیره شده ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_get_logger دریافت لاگ های ذخیره شده ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_get_logger – دریافت لاگ های ذخیره شده ووکامرس

Syntax – سینتکس

(WC_Logger) wc_get_logger(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_logger' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_logger(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_logger() { 
  static $logger = null; 
  if ( null === $logger ) { 
    $class = apply_filters( 'woocommerce_logging_class', 'WC_Logger' ); 
    $implements = class_implements( $class ); 
    if ( is_array( $implements ) && in_array( 'WC_Logger_Interface', $implements ) ) { 
      if ( is_object( $class ) ) { 
        $logger = $class; 
      } else { 
        $logger = new $class; 
      } 
    } else { 
      wc_doing_it_wrong( 
        __FUNCTION__, 
        sprintf( 
          __( 'The class %s provided by woocommerce_logging_class filter must implement WC_Logger_Interface.', woocommerce ), 
          esc_html( is_object( $class ) ? get_class( $class ) : $class ) 
 ), 
        '3.0' 
 ); 
      $logger = new WC_Logger(); 
    } 
  } 
  return $logger; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us