تابع ووکامرسی wc_get_log_file_path دریافت مسیر فایل لاگ

تابع ووکامرسی wc_get_log_file_path دریافت مسیر فایل لاگ

تابع ووکامرسی wc_get_log_file_path – دریافت مسیر فایل لاگ LOG

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_log_file_path( (string) $handle ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $handle (string)

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

the log file path.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_log_file_path' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
  
// The handle. 
$handle = ''; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_log_file_path($handle); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_log_file_path( $handle ) { 
    return WC_Log_Handler_File::get_log_file_path( $handle ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us