تابع wc_get_min_max_price_meta_query دریافت کمترین و بیشترین مقدار قیمت

تابع wc_get_min_max_price_meta_query دریافت کمترین و بیشترین مقدار قیمت

تابع ووکامرسی wc_get_min_max_price_meta_query – دریافت کمترین و بیشترین مقدار قیمت در کوئری

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_min_max_price_meta_query( (array) $args ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $args (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_min_max_price_meta_query' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// Min price and max price arguments. 
$args = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_min_max_price_meta_query($args); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_min_max_price_meta_query( $args ) { 
  $min = isset( $args['min_price'] ) ? floatval( $args['min_price'] ) : 0; 
  $max = isset( $args['max_price'] ) ? floatval( $args['max_price'] ) : 9999999999; 
 
  /** 
   * Adjust if the store taxes are not displayed how they are stored. 
   * Max is left alone because the filter was already increased. 
   * Kicks in when prices excluding tax are displayed including tax. 
   */ 
  if ( wc_tax_enabled() && 'incl' === get_option( 'woocommerce_tax_display_shop' ) && ! wc_prices_include_tax() ) { 
    $tax_classes = array_merge( array( '' ), WC_Tax::get_tax_classes() ); 
    $class_min = $min; 
 
    foreach ( $tax_classes as $tax_class ) { 
      if ( $tax_rates = WC_Tax::get_rates( $tax_class ) ) { 
        $class_min = $min - WC_Tax::get_tax_total( WC_Tax::calc_exclusive_tax( $min, $tax_rates ) ); 
      } 
    } 
 
    $min = $class_min; 
  } 
 
  return array( 
    'key' => '_price', 
    'value' => array( $min, $max ), 
    'compare' => 'BETWEEN', 
    'type' => 'NUMERIC', 
 ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us