تابع ووکامرسی wc_get_order_id_by_order_key دریافت آیدی سفارش بر اساس کلید سفارش

تابع ووکامرسی wc_get_order_id_by_order_key دریافت آیدی سفارش بر اساس کلید سفارش

تابع ووکامرسی wc_get_order_id_by_order_key – دریافت آیدی سفارش بر اساس کلید سفارش

Syntax – سینتکس

(int) wc_get_order_id_by_order_key( (string) $order_key ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $order_key (string)

Returns – مقادیر بازگشتی (int)

The ID of an order, or 0 if the order could not be found

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_order_id_by_order_key' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// An order key has generated by 
$order_key = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_order_id_by_order_key($order_key); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_get_order_id_by_order_key( $order_key ) { 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'order' ); 
  return $data_store->get_order_id_by_order_key( $order_key ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us