تابع ووکامرسی wc_get_order_item_meta دریافت اطلاعات اضافه آیتم سفارش

تابع ووکامرسی wc_get_order_item_meta دریافت اطلاعات اضافه آیتم سفارش

تابع ووکامرسی wc_get_order_item_meta – دریافت اطلاعات اضافه آیتم سفارش

Syntax – سینتکس

wc_get_order_item_meta( (mixed) $item_id, (mixed) $key, (bool) $single = true ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $item_id (mixed)
 • 2- $key (mixed)
 • 3- $single (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_order_item_meta' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-item-functions.php'; 
} 
 
// The item id. 
$item_id = null; 
 
// The key. 
$key = null; 
 
// (default: true) 
$single = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_order_item_meta($item_id, $key, $single); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-item-functions.php

function wc_get_order_item_meta( $item_id, $key, $single = true ) { 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'order-item' ); 
  return $data_store->get_metadata( $item_id, $key, $single ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us