تابع ووکامرسی wc_get_order_statuses دریافت تمامی وضعیت های سفارش

تابع ووکامرسی wc_get_order_statuses دریافت تمامی وضعیت های سفارش

تابع ووکامرسی wc_get_order_statuses – دریافت تمامی وضعیت های سفارش

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_order_statuses(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_order_statuses' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_order_statuses(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_get_order_statuses() { 
  $order_statuses = array( 
    'wc-pending' => _x( 'Pending payment', 'Order status', woocommerce ), 
    'wc-processing' => _x( 'Processing', 'Order status', woocommerce ), 
    'wc-on-hold' => _x( 'On hold', 'Order status', woocommerce ), 
    'wc-completed' => _x( 'Completed', 'Order status', woocommerce ), 
    'wc-cancelled' => _x( 'Cancelled', 'Order status', woocommerce ), 
    'wc-refunded' => _x( 'Refunded', 'Order status', woocommerce ), 
    'wc-failed' => _x( 'Failed', 'Order status', woocommerce ), 
 ); 
  return apply_filters( 'wc_order_statuses', $order_statuses ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us