تابع ووکامرسی wc_get_page_children دریافت صفحه فرزند ( زیر مجموعه )

تابع ووکامرسی wc_get_page_children دریافت صفحه فرزند ( زیر مجموعه )

تابع ووکامرسی wc_get_page_children – دریافت و نمایش صفحه فرزند ( زیر مجموعه )

Syntax – سینتکس

(int[]) wc_get_page_children( (int) $page_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $page_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_page_children' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The page id. 
$page_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_page_children($page_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_page_children( $page_id ) { 
  $page_ids = get_posts( array( 
    'post_parent' => $page_id, 
    'post_type' => 'page', 
    'numberposts' => -1, 
    'post_status' => 'any', 
    'fields' => 'ids', 
 ) ); 
 
  if ( ! empty( $page_ids ) ) { 
    foreach ( $page_ids as $page_id ) { 
      $page_ids = array_merge( $page_ids, wc_get_page_children( $page_id ) ); 
    } 
  } 
 
  return $page_ids; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us