تابع ووکامرسی wc_get_price_to_display نمایش قیمت محصول بدون / با (مالیات)

تابع ووکامرسی wc_get_price_to_display نمایش قیمت محصول بدون / با (مالیات)

تابع ووکامرسی wc_get_price_to_display – نمایش قیمت محصول بدون / با (مالیات) با توجه  به تنظیمات woocommerce_tax_display_shop

Syntax – سینتکس

(float) wc_get_price_to_display( (WC_Product) $product, (array) $args = array() ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $product (WC_Product)
 • 2- $args (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_price_to_display' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The product. 
$product = null; 
 
// The args. 
$args = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_price_to_display($product, $args); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_price_to_display( $product, $args = array() ) { 
  $args = wp_parse_args( $args, array( 
    'qty' => 1, 
    'price' => $product->get_price(), 
 ) ); 
 
  $price = $args['price']; 
  $qty = $args['qty']; 
 
  return 'incl' === get_option( 'woocommerce_tax_display_shop' ) ? wc_get_price_including_tax( $product, array( 'qty' => $qty, 'price' => $price ) ) : wc_get_price_excluding_tax( $product, array( 'qty' => $qty, 'price' => $price ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us