تابع ووکامرسی wc_get_products نمایش و دریافت تمامی محصولات با توجه به آرگومان

تابع ووکامرسی wc_get_products نمایش و دریافت تمامی محصولات با توجه به آرگومان

تابع ووکامرسی wc_get_products – نمایش و دریافت تمامی محصولات با توجه به آرگومان داده شده در تابع

Syntax – سینتکس

(array|stdClass) wc_get_products( (array) $args ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $args (array)

Returns – مقادیر بازگشتی (array|stdClass)

دریافت تعداد صفحات در صورت پاس کردن paginate به مقدار true ، همچنین اطلاعات محصول

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_products' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// Array of args (above) 
$args = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_products($args); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_products( $args ) { 
  $args = wp_parse_args( $args, array( 
    'status' => array( 'draft', 'pending', 'private', 'publish' ), 
    'type' => array_merge( array_keys( wc_get_product_types() ) ), 
    'parent' => null, 
    'sku' => '', 
    'category' => array(), 
    'tag' => array(), 
    'limit' => get_option( 'posts_per_page' ), 
    'offset' => null, 
    'page' => 1, 
    'include' => array(), 
    'exclude' => array(), 
    'orderby' => 'date', 
    'order' => 'DESC', 
    'return' => 'objects', 
    'paginate' => false, 
    'shipping_class' => array(), 
 ) ); 
 
  // Handle some BW compatibility arg names wherewp_queryargs differ in naming. 
  $map_legacy = array( 
    'numberposts' => 'limit', 
    'post_status' => 'status', 
    'post_parent' => 'parent', 
    'posts_per_page' => 'limit', 
    'paged' => 'page', 
 ); 
 
  foreach ( $map_legacy as $from => $to ) { 
    if ( isset( $args[ $from ] ) ) { 
      $args[ $to ] = $args[ $from ]; 
    } 
  } 
 
  return WC_Data_Store::load( 'product' )->get_products( $args ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us