تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_ids دریافت تمامی دسته های محصول بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_ids دریافت تمامی دسته های محصول بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_ids – دریافت تمامی دسته های محصول بر اساس آیدی آن ( دسته والد و فرزند )

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_product_cat_ids( (int) $product_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $product_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_product_cat_ids' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The product id. 
$product_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_product_cat_ids($product_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_product_cat_ids( $product_id ) { 
  $product_cats = wc_get_product_term_ids( $product_id, 'product_cat' ); 
 
  foreach ( $product_cats as $product_cat ) { 
    $product_cats = array_merge( $product_cats, get_ancestors( $product_cat, 'product_cat' ) ); 
  } 
 
  return $product_cats; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us