تابع ووکامرسی wc_get_product_id_by_sku دریافت شناسه محصول با SKU

تابع ووکامرسی wc_get_product_id_by_sku دریافت شناسه محصول با SKU

تابع ووکامرسی wc_get_product_id_by_sku – دریافت شناسه محصول با SKU

Syntax – سینتکس

(int) wc_get_product_id_by_sku( (string) $sku ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $sku (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_product_id_by_sku' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The sku. 
$sku = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_product_id_by_sku($sku); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_product_id_by_sku( $sku ) { 
  global $wpdb; 
 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'product' ); 
  $product_id = $data_store->get_product_id_by_sku( $sku ); 
 
  return ( $product_id ) ? intval( $product_id ) : 0; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us