تابع ووکامرسی wc_get_product_types دریافت و نمایش نوع محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_types دریافت و نمایش نوع محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_types – دریافت و نمایش نوع محصول مورد نظر

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_product_types(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_product_types' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_product_types(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_product_types() { 
  return (array) apply_filters( 'product_type_selector', array( 
    'simple' => __( 'Simple product', woocommerce ), 
    'grouped' => __( 'Grouped product', woocommerce ), 
    'external' => __( 'External/Affiliate product', woocommerce ), 
    'variable' => __( 'Variable product', woocommerce ), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us