تابع ووکامرسی wc_get_rating_html نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_rating_html نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_rating_html – نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_rating_html( (float) $rating ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $rating (float)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_rating_html' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// Rating being shown. 
$rating = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_rating_html($rating); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_get_rating_html( $rating ) { 
  if ( $rating > 0 ) { 
    $rating_html = '
'; $rating_html .= '' . $rating . ' ' . esc_html__( 'out of 5', woocommerce ) . ''; $rating_html .= '
'; } else { $rating_html = ''; } return apply_filters( 'woocommerce_product_get_rating_html', $rating_html, $rating ); }

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us