تابع ووکامرسی wc_get_raw_referer دریافت referer آدرس از query

تابع ووکامرسی wc_get_raw_referer دریافت referer آدرس از query

تابع ووکامرسی wc_get_raw_referer – دریافت referer آدرس از query

Syntax – سینتکس

(string|false) wc_get_raw_referer(); 

Returns – مقادیر بازگشتی (string|false)

Referer URL on success, false on failure.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_raw_referer' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_raw_referer(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_get_raw_referer() { 
  if ( function_exists( 'wp_get_raw_referer' ) ) { 
    return wp_get_raw_referer(); 
  } 
 
  if ( ! empty( $_REQUEST['_wp_http_referer'] ) ) { 
    return wp_unslash( $_REQUEST['_wp_http_referer'] ); 
  } elseif ( ! empty( $_SERVER['HTTP_REFERER'] ) ) { 
    return wp_unslash( $_SERVER['HTTP_REFERER'] ); 
  } 
 
  return false; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.1

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us