تابع ووکامرسی wc_get_rounding_precision دریافت میزان دقت روند کردن مقادیر

تابع ووکامرسی wc_get_rounding_precision دریافت میزان دقت روند کردن مقادیر

تابع ووکامرسی wc_get_rounding_precision – دریافت میزان دقت روند کردن مقادیر

Syntax – سینتکس

(int) wc_get_rounding_precision(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_rounding_precision' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_rounding_precision(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_rounding_precision() { 
  $precision = wc_get_price_decimals() + 2; 
  if ( absint( WC_ROUNDING_PRECISION ) > $precision ) { 
    $precision = absint( WC_ROUNDING_PRECISION ); 
  } 
  return $precision; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.3

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us