تابع ووکامرسی wc_get_screen_ids دریافت آیدی نوع صفحه مثل edit-profile

تابع ووکامرسی wc_get_screen_ids دریافت آیدی نوع صفحه مثل edit-profile

تابع ووکامرسی wc_get_screen_ids – دریافت آیدی نوع صفحه مثل edit-profile , product , profile

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_screen_ids(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_screen_ids' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/admin/wc-admin-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_screen_ids(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/admin/wc-admin-functions.php

function wc_get_screen_ids() { 
 
  $wc_screen_id = sanitize_title( __( 'WooCommerce', woocommerce ) ); 
  $screen_ids = array( 
    'toplevel_page_' . $wc_screen_id, 
    $wc_screen_id . '_page_wc-reports', 
    $wc_screen_id . '_page_wc-shipping', 
    $wc_screen_id . '_page_wc-settings', 
    $wc_screen_id . '_page_wc-status', 
    $wc_screen_id . '_page_wc-addons', 
    'toplevel_page_wc-reports', 
    'product_page_product_attributes', 
    'edit-product', 
    'product', 
    'edit-shop_coupon', 
    'shop_coupon', 
    'edit-product_cat', 
    'edit-product_tag', 
    'profile', 
    'user-edit', 
 ); 
 
  foreach ( wc_get_order_types() as $type ) { 
    $screen_ids[] = $type; 
    $screen_ids[] = 'edit-' . $type; 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_screen_ids', $screen_ids ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us