تابع ووکامرسی wc_get_shipping_method_count دریافت تعداد روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_method_count دریافت تعداد روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_method_count – دریافت تعداد روش های حمل و نقل قابل دسترس

Syntax – سینتکس

(int) wc_get_shipping_method_count( (bool) $include_legacy = false ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $include_legacy (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_shipping_method_count' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// Count legacy shipping methods too. 
$include_legacy = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_shipping_method_count($include_legacy); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_shipping_method_count( $include_legacy = false ) { 
  global $wpdb; 
 
  $transient_name = 'wc_shipping_method_count_' . ( $include_legacy ? 1 : 0 ) . '_' . WC_Cache_Helper::get_transient_version( 'shipping' ); 
  $method_count = get_transient( $transient_name ); 
 
  if ( false === $method_count ) { 
    $method_count = absint( $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(*) FROM {$wpdb->prefix}woocommerce_shipping_zone_methods" ) ); 
 
    if ( $include_legacy ) { 
      // Count activated methods that don't support shipping zones. 
      $methods = WC()->shipping->get_shipping_methods(); 
 
      foreach ( $methods as $method ) { 
        if ( isset( $method->enabled ) && 'yes' === $method->enabled && ! $method->supports( 'shipping-zones' ) ) { 
          $method_count++; 
        } 
      } 
    } 
 
    set_transient( $transient_name, $method_count, DAY_IN_SECONDS * 30 ); 
  } 
 
  return absint( $method_count ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us