تابع ووکامرسی wc_get_stock_html نمایش کد html موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_stock_html نمایش کد html موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_stock_html – نمایش کد html موجودی محصول ( کالا )

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_stock_html( (WC_Product) $product ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $product (WC_Product)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_stock_html' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The product. 
$product = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_stock_html($product); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_get_stock_html( $product ) { 
 
  $html = ''; 
  $availability = $product->get_availability(); 
 
  if ( ! empty( $availability['availability'] ) ) { 
    ob_start(); 
 
    wc_get_template( 'single-product/stock.php', array( 
      'product' => $product, 
      'class' => $availability['class'], 
      'availability' => $availability['availability'], 
 ) ); 
 
    $html = ob_get_clean(); 
  } 
 
  if ( has_filter( 'woocommerce_stock_html' ) ) { 
    wc_deprecated_function( 'The woocommerce_stock_html filter', '', 'woocommerce_get_stock_html' ); 
    $html = apply_filters( 'woocommerce_stock_html', $html, $availability['availability'], $product ); 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_get_stock_html', $html, $product ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us