تابع ووکامرسی wc_get_term_product_ids نمایش آیدی محصولات با آیدی ترم

تابع ووکامرسی wc_get_term_product_ids نمایش آیدی محصولات با آیدی ترم

تابع ووکامرسی wc_get_term_product_ids – نمایش آیدی محصولات با آیدی ترم محصول

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_term_product_ids( (int) $term_id, (string) $taxonomy ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $term_id (int)
 • 2- $taxonomy (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_term_product_ids' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-term-functions.php'; 
} 
 
// The term id. 
$term_id = -1; 
 
// The taxonomy. 
$taxonomy = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_term_product_ids($term_id, $taxonomy); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-term-functions.php

function wc_get_term_product_ids( $term_id, $taxonomy ) { 
  $product_ids = get_woocommerce_term_meta( $term_id, 'product_ids', true ); 
 
  if ( false === $product_ids || ! is_array( $product_ids ) ) { 
    $product_ids = get_objects_in_term( $term_id, $taxonomy ); 
    update_woocommerce_term_meta( $term_id, 'product_ids', $product_ids ); 
  } 
 
  return $product_ids; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us