تابع ووکامرسی wc_get_text_attributes نمایش نوشته خالص از ورودی داده شده

تابع ووکامرسی wc_get_text_attributes نمایش نوشته خالص از ورودی داده شده

تابع ووکامرسی wc_get_text_attributes – نمایش نوشته خالص از ورودی داده شده

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_text_attributes( $raw_attributes ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $raw_attributes

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_text_attributes' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-attribute-functions.php'; 
} 
  
// The raw attributes. 
$raw_attributes = null; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_text_attributes($raw_attributes); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-attribute-functions.php

function wc_get_text_attributes( $raw_attributes ) { 
    return array_filter( array_map( 'trim', explode( WC_DELIMITER, html_entity_decode( $raw_attributes, ENT_QUOTES, get_bloginfo( 'charset' ) ) ) ), 'wc_get_text_attributes_filter_callback' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.4

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us