تابع ووکامرسی wc_get_webhook_statuses دریافت لیست وضعیت های webhook

تابع ووکامرسی wc_get_webhook_statuses دریافت لیست وضعیت های webhook

تابع ووکامرسی wc_get_webhook_statuses – دریافت لیست وضعیت های webhook

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_webhook_statuses(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_webhook_statuses' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-webhook-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_webhook_statuses(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-webhook-functions.php

function wc_get_webhook_statuses() { 
  return apply_filters( 'woocommerce_webhook_statuses', array( 
    'active' => __( 'Active', woocommerce ), 
    'paused' => __( 'Paused', woocommerce ), 
    'disabled' => __( 'Disabled', woocommerce ), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us