تابع ووکامرسی wc_get_wildcard_postcodes دریافت محدوده کد پستی

تابع ووکامرسی wc_get_wildcard_postcodes دریافت محدوده کد پستی

تابع ووکامرسی wc_get_wildcard_postcodes – دریافت محدوده کد پستی با توجه کد و کشور

Syntax – سینتکس

(string[]) wc_get_wildcard_postcodes( (string) $postcode, (string) $country = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $postcode (string)
 • 2- $country (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_wildcard_postcodes' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The postcode. 
$postcode = ''; 
 
// to format postcode for matching. 
$country = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_wildcard_postcodes($postcode, $country); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_wildcard_postcodes( $postcode, $country = '' ) { 
  $formatted_postcode = wc_format_postcode( $postcode, $country ); 
  $length = function_exists( 'mb_strlen' ) ? mb_strlen( $formatted_postcode ) : strlen( $formatted_postcode ); 
  $postcodes = array( 
    $postcode, 
    $formatted_postcode, 
    $formatted_postcode . '*', 
 ); 
 
  for ( $i = 0; $i < $length; $i ++ ) { 
    $postcodes[] = ( function_exists( 'mb_substr' ) ? mb_substr( $formatted_postcode, 0, ( $i + 1 ) * -1 ) : substr( $formatted_postcode, 0, ( $i + 1 ) * -1 ) ) . '*'; 
  } 
 
  return $postcodes; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us