تابع ووکامرسی hash_equals تطابق رشته و هش شده آن

تابع ووکامرسی hash_equals تطابق رشته و هش شده آن

تابع ووکامرسی hash_equals – تطابق رشته و هش شده آن ( داده کد گذاری شده )

Syntax – سینتکس

hash_equals( (string) $a, (string) $b ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $a (string)
 • 2- $b (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'hash_equals' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// Expected string. 
$a = ''; 
 
// Actual string. 
$b = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = hash_equals($a, $b); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function hash_equals( $a, $b ) { 
  $a_length = strlen( $a ); 
  if ( strlen( $b ) !== $a_length ) { 
    return false; 
  } 
  $result = 0; 
 
  // Do not attempt to "optimize" this. 
  for ( $i = 0; $i < $a_length; $i++ ) { 
    $result |= ord( $a[ $i ] ) ^ ord( $b[ $i ] ); 
  } 
 
  return 0 === $result; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.9.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us