تابع ووکامرسی wc_has_notice بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟

تابع ووکامرسی wc_has_notice بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟

تابع ووکامرسی wc_has_notice – بررسی اینکه آیا هشدار ( اعلان ) اضافه شده ؟

Syntax – سینتکس

wc_has_notice( (string) $message, (string) $notice_type = 'success' ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $message (string)
 • 2- $notice_type (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_has_notice' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-notice-functions.php'; 
} 
 
// The text to display in the notice. 
$message = ''; 
 
// The singular name of the notice type - either error, success or notice. [optional] 
$notice_type = 'success'; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_has_notice($message, $notice_type); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-notice-functions.php

function wc_has_notice( $message, $notice_type = 'success' ) { 
  if ( ! did_action( 'woocommerce_init' ) ) { 
    wc_doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'This function should not be called before woocommerce_init.', woocommerce ), '2.3' ); 
    return false; 
  } 
 
  $notices = WC()->session->get( 'wc_notices', array() ); 
  $notices = isset( $notices[ $notice_type ] ) ? $notices[ $notice_type ] : array(); 
  return array_search( $message, $notices ) !== false; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.1

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us