تابع ووکامرسی wc_help_tip نمایش پیغام راهنمای ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_help_tip نمایش پیغام راهنمای ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_help_tip – نمایش پیغام راهنمای ووکامرس شامل ( نکات ، راهنما ، توصیه )

Syntax – سینتکس

(string) wc_help_tip( (string) $tip, (bool) $allow_html = false ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $tip (string)
 • 2- $allow_html (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_help_tip' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// Help tip text 
$tip = ''; 
 
// Allow sanitized HTML if true or escape 
$allow_html = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_help_tip($tip, $allow_html); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_help_tip( $tip, $allow_html = false ) { 
  if ( $allow_html ) { 
    $tip = wc_sanitize_tooltip( $tip ); 
  } else { 
    $tip = esc_attr( $tip ); 
  } 
 
  return ''; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us