تابع ووکامرسی is_ajax آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟

تابع ووکامرسی is_ajax آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟

تابع ووکامرسی is_ajax – آیا صفحه مورد نظر با ajax بارگذاری شده است ؟

Syntax – سینتکس

is_ajax(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_ajax' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_ajax(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_ajax() { 
    return defined( 'DOING_AJAX' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us