تابع ووکامرسی is_edit_account_page آیا کاربر در صفحه ویرایش مشخصات است ؟

تابع ووکامرسی is_edit_account_page آیا کاربر در صفحه ویرایش مشخصات است ؟

تابع ووکامرسی is_edit_account_page – آیا کاربر در صفحه ویرایش مشخصات است ؟

Syntax – سینتکس

is_edit_account_page(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_edit_account_page' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_edit_account_page(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_edit_account_page() { 
    global $wp; 
 
    return ( is_page( wc_get_page_id( 'myaccount' ) ) && isset( $wp->query_vars['edit-account'] ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.1

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us