تابع ووکامرسی is_filtered آیا کاربر در صفحه فیلتر محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_filtered آیا کاربر در صفحه فیلتر محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_filtered – آیا کاربر در صفحه فیلتر محصولات است ؟ با توجه به layered nav , price sliders

Syntax – سینتکس

is_filtered(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_filtered' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_filtered(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_filtered() { 
    return apply_filters( 'woocommerce_is_filtered', ( sizeof( WC_Query::get_layered_nav_chosen_attributes() ) > 0 || isset( $_GET['max_price'] ) || isset( $_GET['min_price'] ) || isset( $_GET['rating_filter'] ) ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us