تابع ووکامرسی is_product_taxonomy آیا کاربر در صفحه آرشیو تاکسونومی محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_taxonomy  آیا کاربر در صفحه آرشیو تاکسونومی محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_taxonomy – آیا کاربر در صفحه آرشیو تاکسونومی محصولات است ؟

Syntax – سینتکس

is_product_taxonomy(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_product_taxonomy' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_product_taxonomy(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_product_taxonomy() { 
    return is_tax( get_object_taxonomies( 'product' ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us