تابع ووکامرسی is_woocommerce آیا کاربر در صفحات مرتبط با ووکامرس است ؟

تابع ووکامرسی is_woocommerce آیا کاربر در صفحات مرتبط با ووکامرس است ؟

تابع ووکامرسی is_woocommerce – آیا کاربر در صفحات مرتبط با ووکامرس است ؟

Syntax – سینتکس

is_woocommerce(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_woocommerce' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_woocommerce(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_woocommerce() { 
    return apply_filters( 'is_woocommerce', ( is_shop() || is_product_taxonomy() || is_product() ) ? true : false ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us